Starostlivosť o seniorov – samota a pocit izolácie

by spravca

Starnutie je prirodzený biologický proces a súčasť života každého z nás. Vyšší vek však so sebou často prináša obdobie najväčších životných kríz, preto potrebujú starší ľudia pre svoj život dostatok motivácie a pochopenia. Potrebujú sa cítiť užitoční a tiež efektívne a plnohodnotne využívať svoj voľný čas, aby mali pocit naplnenia.

V tom im však často bránia zdravotné problémy a problémy so sebestačnosťou, keďže sa aj pre svoj zdravotný stav stanú odkázaní na pomoc blízkych. Veľmi častým problémom, ktorý treba v rámci starostlivosti o seniorov riešiť, je tiež samota a pocit izolácie.

Postavenie seniorov v spoločnosti a hrozba osamelosti

Postavenie starnúcich ľudí v spoločnosti sa časom historicky mení. Postupne sa transformuje ich úloha v rodine a rovnako na trhu práce, kde prichádzajú o svoju sociálnu úlohu. Po odchode na dôchodok nebýva situácia veľmi priaznivá a často je to veľká previerka psychickej sily a schopnosti prispôsobiť sa novým podmienkam.

Možnosti starých ľudí sa nástupom na dôchodok limitujú, pretože sa končí obdobie ich produktívneho veku, strácajú skôr nadobudnuté kontakty a mení sa ich hodnotový systém a tiež perspektíva. Mnoho starých ľudí sa dostáva do finančného a existenčného tlaku.

Počet seniorov v  populácii neustále rastie a vo vyššom veku narastajú tiež ich chronické zdravotné ťažkosti, preto je veľmi dôležité podporovať zdravé starnutie seniorov a rovnako ich vitalitu a dôstojnosť. Mali by mať zabezpečenú vhodnú zdravotnú starostlivosť a tiež sociálne služby. To všetko im môže pomôcť zostať aktívnymi v spoločnosti čo najdlhšie.

Pokles fyzickej výkonnosti

Azda najvýraznejším prejavom starnutia je pokles fyzickej výkonnosti. Starým ľuďom sa zhorší zrak, sluch, pamäť a tiež pohyblivosť, môže sa objaviť inkontinencia v dôsledku staroby. Mnohí seniori sa hanbia za svoj zhoršený stav a nechcú byť na príťaž iným. Zdravotné problémy im môžu brániť v plnohodnotnom živote. Aj samota je postrachom mnohých starších ľudí.

Častou príčinou osamelosti je slabý záujem zo strany najbližšej rodiny. Ohrození sú aj tí ľudia, ktorí žiadnu rodinu nemajú a ktorí stratili celoživotného partnera. V tomto vyššom veku sa zvykne medzi manželmi alebo partnermi, ktorí spolu prežili dlhý úsek života, vytvoriť silná väzba, ktorá im uľahčuje starnutie. Po smrti partnera prežíva ten druhý pocit prázdnoty a nepotrebnosti, môžu nastať ťažkosti s vedením domácnosti. Mnohí si zvyknú na život v samote, ale stávajú sa odkázaní na ostatných, mladších členov rodiny.

Pre duševný život seniorov má veľký význam vzťah k rodine a spoločnosti. V minulosti bola staroba považovaná za zdroj múdrosti a aj dôležité rozhodnutia boli prenechávané do rúk najstarších jedincov. Dnes, v modernej spoločnosti, sa už nadobudnuté vedomosti starších nejavia mladším ročníkom ako cenná zásobáreň múdrosti.

Mnohí starší ľudia sa začínajú pri nástupe na dôchodok dobrovoľne strániť ostatných ľudí, čo vedie k ich osamelosti. Hanbia sa za svoj zhoršený zdravotný stav a nechcú sa pred ľuďmi ukazovať, pretože to pre nich znamená aj stratu sebaúcty. Zdravotné problémy predstavujú osobitné riziko, ktoré zvyšuje pocit izolovanosti od okolia.

Nedostatok sociálnych kontaktov a smrť rovesníkov môže mať za následok zhoršenie vyjadrovacích schopností a sociálnych zručností seniorov a nárast pocitu, že v živote ich už nič pekné nečaká, preto prichádzajú obavy o budúcnosť. Rodina často nedokáže alebo nechce podať pomocnú ruku, vtedy preberá úlohu štát a systém sociálnych služieb.

Keď prídu zdravotné problémy – starostlivosť o seniorov

S rastom počtu seniorov v spoločnosti sa zvyšujú aj požiadavky na zdravotné služby a dlhodobú starostlivosť. Cieľom starostlivosti o nich je, aby mohli čo najdlhšie žiť vo svojom domácom prostredí, v čo najlepšom zdraví a nájsť spôsoby ich integrácie v spoločnosti, pretože staroba môže byť pomerne aktívnym obdobím, veľa však závisí od samotného nastavenia jedinca.

Pre seniorov je veľmi dôležité naďalej sa zapájať do aktívneho života, mať priateľov a koníčky, stretávať sa s rodinou a vedieť sa tešiť aj z každodenných drobností. Osamelosť sa totiž vždy negatívne podpisuje na psychike seniora. Ak navyše starý človek získa rolu vdovca alebo vdovy alebo ochorie, môže úplne stratiť súkromie svojho domova, ak sa ocitne v domove sociálnych služieb alebo v liečebni pre dlhodobo chorých.

Pre seniorov je pritom dôležité domáce prostredie, ktoré poznajú, a to aj preto, že v tomto veku sa omnoho horšie nadväzujú nové kontakty a prispôsobuje novým životným okolnostiam. Všetky zmeny prinášajú stres, ktorý senior ťažko zvláda, a jeho fyzické zdravotné problémy sa vplyvom negatívneho zmýšľania zhoršujú.

Ako dôchodcovia starnú, aj ich orgány, svalstvo a nervy prestávajú efektívne spolupracovať. Seniori sú ohrození nielen samotnými zdravotnými problémami, ale aj stratou samostatnosti. Niekedy  bývajú smutní, podráždení alebo, naopak, apatickí. Starostlivosť o starého človeka vždy závisí od miery jeho samostatnosti a tiež psychického stavu.

Opatrovateľské služby umožňujú seniorom žiť v známom domácom prostredí a súčasne mať zabezpečené všetky životné potreby a pomáhajú zastrešiť činnosti, ktoré by už samostatne nezvládli. To zahŕňa aj pomoc s vedením domácnosti, pomoc pri sebaobsluhe, sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím, inštitúciami a úradmi, pomoc pri poskytovaní informácií. Pre každého opatrovateľa, či už blízkeho rodinného príslušníka, alebo profesionála, je dôležité zdravie človeka.

Ako sa vyhnúť osamelosti

Najúčinnejším spôsobom, ako sa vyhnúť osamelosti v starobe, je zostať v kontakte s rodinou a priateľmi, deťmi a vnúčatami, bývalými kolegami a zapájanie sa do komunitného života. Rodina by nemala vylučovať seniora zo spoločného života, ale rozprávať sa s ním a zapájať ho do spoločných aktivít. Pre seniorov je veľmi prospešné, ak navštevujú kluby dôchodcov a podobné spolky, kde sa môžu stretnúť s rovesníkmi a porozprávať sa či zabaviť, alebo chystať spoločný projekt.

Veľmi vhodné pre aktívny život starnúcich ľudí sú vzdelávacie aktivity. Aj vo vyššom veku je človek schopný osvojovať si nové zručnosti a  vedomosti. Ak to zdravotný stav seniora dovoľuje, môže byť riešením, ako eliminovať osamelosť, kúpa domáceho zvieratka. Senior nadobudne opäť pocit užitočnosti, pretože sa bude môcť o niekoho starať.

Staroba preto nemusí predstavovať iba negatívny aspekt, na jej pokojný priebeh by sme sa však mali pripravovať v priebehu celého života, aj to zdravým životným štýlom. Cena ľudského života vo veľkej miere spočíva v jeho zmysluplnosti.

You may also like